Overzicht

Algemene voorwaarden

Financiële bijdrage voor ontwikkeling en/of productie

NB: Deze versie van maart 2022 is van kracht per de aanvraagronde van 1 maart 2022. Zie onderaan de pagina alle eerdere versies van de Algemene voorwaarden in PDF, met vermelding van de indienrondes waarvoor deze golden. Per toekenning worden de Algemene voorwaarden meegestuurd in de op dat moment geldende versie.

NB2: in de huidige versie vind je pijltjes;
-> één pijltje, dit artikel is nieuw of aangepast per juli 2021
->-> twee pijltjes; dit artikel is nieuw of aangepast per maart 2022

Algemene voorwaarden NPO-fonds - maart 2022

Algemeen

1. Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en draagt onder meer bij aan de ontwikkeling en productie van hoogwaardige dramaproducties en documentaires (uit te zenden of te plaatsen via televisie, radio en online) bij de landelijke publieke omroep. Alleen landelijke publieke media-instellingen (hierna “omroepen”) kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het NPO-fonds. De aanvraag dient betrekking te hebben op nieuwe, originele plannen; remakes en formats zijn uitgesloten. Deze voorwaarden hebben betrekking op de financiële bijdragen van het NPO-fonds aan de ontwikkeling en/of vervaardiging (hierna “productie”) van media-aanbod (hierna “project”).

→→ 2. Indien het project waarvoor de omroep een financiële bijdrage aanvraagt een coproductie met een productiebedrijf betreft, neemt het NPO-fonds de aanvraag alleen in behandeling als het betrokken productiebedrijf aantoonbaar ervaring heeft in het produceren van professionele audiovisuele mediaproducties. Bij de beoordeling daarvan hanteert het NPO-fonds de volgende criteria:

 • het betreft een productiebedrijf met rechtspersoonlijkheid (geen eenmanszaken, CV’s of VOF’s); en
 • het productiebedrijf produceert of exploiteert op regelmatige basis professionele audiovisuele mediaproducties voor landelijke commerciële of publieke omroepen; of
 • de bij het project betrokken producent is eindverantwoordelijk geweest voor minimaal één, door een landelijke commerciële of publieke omroep uitgezonden en/of geplaatste, audiovisuele mediaproductie van min of meer vergelijkbare omvang en complexiteit, of heeft minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring opgedaan bij een andere producent die voldoet aan de voorwaarden van het NPO-fonds. Deze werkervaring wordt toegelicht in de aanvraag; en
 • het productiebedrijf is zodanig georganiseerd dat de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid voor het betrokken project, oftewel de functie van de regisseur en/of scenarist en de functie van de producent, niet in één persoon verenigd zijn en aantoonbaar is dat de producent volledig beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk is voor het project.

→→2a. Artikel 2 is niet van toepassing als in een regeling van het NPO-fonds hiervan wordt afgeweken en voor de betreffende regeling specifieke ervaringsvereisten voor een betrokken productiebedrijf worden beschreven.

3. Een bijdrage van het NPO-fonds in de kosten van de ontwikkeling en/of productie van een project wordt verleend op grond van een besluit van de raad van bestuur na advies van een onafhankelijke commissie (hierna “adviescommissie”). De verlening vindt plaats onder de voorwaarde dat de aanvragende omroep meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst. Pas als de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen is ondertekend en retour ontvangen door het NPO-fonds, kunnen hier rechten aan worden ontleend.

4. Deze Algemene voorwaarden maken deel uit van de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 3. De Algemene voorwaarden gelden zoals zij zijn gepubliceerd op de dag van ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst door het NPO-fonds. Indien er aan de verlening van een bijdrage door het NPO-fonds andere verplichtingen c.q. voorwaarden worden verbonden dan in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden deze verplichtingen c.q. voorwaarden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

5. De bijdrage, zoals vermeld in het besluit van de raad van bestuur, is het bedrag dat maximaal voor de verwezenlijking van het project uit het NPO-fonds wordt verstrekt.

6. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld door de raad van bestuur op basis van de door het NPO-fonds goedgekeurde eindafrekening van het project.

7. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor de ontwikkeling en/of productie van het project zoals omschreven in het door de aanvragende omroep ingediende aanvraagformulier. De bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen, waaronder de begroting en het dekkingsplan, maken deel uit van de aanvraag. Iedere aanvraag moet zijn voorzien van een toelichting op de begroting en het financieringsplan, en op eventuele bijzondere of onzekere factoren rond de ontwikkeling of productie van het project. De begroting en het dekkingsplan dienen van een datum voorzien te zijn. Bij het ontbreken van de vereiste toelichting bij de begroting, wordt de aanvraag als onvolledig beschouwd en wordt deze niet in behandeling genomen.

8. De aanvraag inclusief begroting dient voor gezien te zijn ondertekend door de bij het project betrokken regisseur(s) en/of scenarist(en).

9. Bij de beoordeling van een aanvraag neemt het NPO-fonds in zijn afwegingen mee of eerdere toekenningen van het NPO-fonds op correcte wijze zijn afgehandeld, of de verplichtingen zijn nageleefd en of aan de rapportageplicht van eerdere toekenningen is voldaan.

10. Reeds uitgezonden media-aanbod komt niet in aanmerking voor een bijdrage. Ook aan projecten waarvan de te financieren activiteiten al een aanvang hebben genomen, wordt geen bijdrage verstrekt. Een uitzondering kan slechts worden gemaakt voor opnamen die een bescheiden deel van het project gaan vormen en waarvan gemotiveerd wordt dat deze van zodanig wezenlijk belang zijn voor het project dat ze voor verlening van de bijdrage gemaakt moesten worden.

11. Met uitzondering van de in artikel 10 beschreven uitzonderingssituatie worden kosten die gemaakt zijn voor de datum van toekenning niet in aanmerking genomen voor financiering door het NPO-fonds.

12. Het NPO-fonds kent verschillende regelingen voor het aanvragen van een bijdrage voor ontwikkeling of productie. Deze regelingen en de daarbij van toepassing zijnde vereisten staan beschreven op de website van het NPO-fonds. Tenzij dit niet als vereiste is vermeld bij de betreffende regeling geldt voor alle ontwikkelings- en productieregelingen dat:

 • ontwikkelingsaanvragen een schriftlijke verlaring van een genre- of zendermanager moeten bevatten waaruit blijkt dat de genre- of zendermanager geïnteresseerd is in het project en hierin potentie ziet in relatie tot de programmering van een aanbodkanaal waarvoor de genre- of zendermanager verantwoordelijk is;
 • productieaanvragen een schriftelijke verklaring van de genre- of zendermanager moeten bevatten waaruit blijkt dat het project in aanmerking komt voor plaatsing op een aanbodkanaal waarvoor de genre- respectievelijk zendermanager verantwoordelijk is.
  Deze verklaring dient actueel te zijn, bij tweede indiening van een project kan een nieuwe verklaring vereist zijn. 

13. Bij het indienen van een productieaanvraag voor een project waaraan door het NPO-fonds reeds een ontwikkelingsbijdrage is toegekend, dienen alle documenten van de fase daaraan voorafgaand (zoals uitvoerings- en coproductieovereenkomsten) in het bezit van het NPO-fonds te zijn.

14. Omroepen zorgen voor voldoende gebruiksrechten voor verspreiding, hergebruik en ontsluiting van het project op de aanbodkanalen van de NPO.

 

Begroting
15. De in de begroting opgenomen kosten dienen realistisch, marktconform en kostenefficiënt te zijn en zoveel mogelijk gespecificeerd, uitgewerkt en toegelicht te worden. Bij alle functies, ook die worden ingevuld door het productiebedrijf (hierna “coproducent”), dienen in de begroting de namen vermeld te worden.

16. Alle bij de regelingen genoemde maximale bedragen zijn inclusief de posten producers fee, overhead en onvoorzien.

17. Bij de productieaanvraag van een project kunnen kosten voor ontwikkeling tot het in de betreffende regeling maximaal aangegeven bedrag in aanmerking worden genomen, mits deze kosten niet eerder uit het NPO-fonds, uit GOS (geld op schema) of door derden, niet zijnde de coproducent, zijn gefinancierd. De kosten voor ontwikkeling dienen te zijn gespecificeerd en toegelicht in de begroting.

18. Artikel vervallen

19. De posten producers fee en overhead worden alleen in aanmerking genomen indien de omroep bij het project een coproducent heeft betrokken.
De post producers fee omvat de honoraria en vergoedingen voor de producent(en) van het project. Onder de producers fee vallen eveneens de kosten voor creatieve producenten of producers die de eindverantwoordelijke producent op onderdelen ondersteunen.
De post overhead omvat alle vaste en variabele kosten van de coproducent en zijn eventuele coproductie-/zakelijke partners, samenhangend met de reguliere bedrijfsvoering. Hieronder vallen de eigen kantoorkosten en salariskosten van medewerkers in dienst van de coproducent of daaraan gelieerde rechtspersonen en andere coproductiepartners.
Salariskosten van medewerkers in dienst van de coproducent of daaraan gelieerde rechtspersonen en andere coproductiepartners kunnen uitsluitend apart van de post overhead worden begroot indien zij een operationele functie in de ontwikkeling of productie van het betreffende project vervullen.[1] In dat geval moeten deze kosten in de begroting inzichtelijk gemaakt worden. Daarbij dient te worden gespecificeerd: om wat voor kosten het gaat, de prijs per eenheid en de periode waarbinnen de kosten gemaakt worden. Eenmaal door het bureau NPO-fonds goedgekeurde interne kosten gelden als forfaitaire kosten en kunnen niet naar boven bijgesteld worden. Bij het begroten van salariskosten voor medewerkers van de coproducent geldt dat deze in verhouding dienen te staan tot de honoraria van freelance of vaste medewerkers van een gelijk niveau elders.

→→20. De posten onvoorzien, producers fee en overhead dienen afzonderlijk van elkaar berekend te worden over de begrote en door het NPO-fonds in aanmerking genomen ontwikkelingskosten of productiekosten, exclusief de posten onvoorzien, producers fee en overhead.
De posten producers fee en overhead worden tot maximaal de volgende percentages in aanmerking genomen: 

 • voor ontwikkeling en productie van documentaires (zowel televisie als online) wordt voor overhead en producers fee tezamen een percentage van maximaal 17,5% in aanmerking genomen; 
 • voor ontwikkeling drama (zowel televisie als online) wordt voor overhead en producers fee tezamen een percentage van maximaal 15% in aanmerking genomen; 
 • voor de productie drama (zowel televisie als online) wordt voor overhead en producers fee tezamen een percentage van maximaal 10% in aanmerking genomen;
 • voor de ontwikkeling en productie van (online) audioprojecten wordt voor overhead en producers fee tezamen een percentage van maximaal 17,5% in aanmerking genomen;
 • voor de regelingen: ontwikkeling impactproductie, team up - scenario en publieksbereik wordt voor overhead en producers fee tezamen een percentage van 5% in aanmerking genomen.

Zowel het uiteindelijk opgevoerde bedrag als de gehanteerde percentages dienen in de begroting vermeld te worden.

20a. In afwijking van het bepaalde in artikel 20 wordt bij de productie van televisie drama waarbij sprake is van een buitenlandse coproductie voor overhead en producers fee tezamen een percentage van maximaal 12,5% in aanmerking genomen. Het financieringsaandeel van zowel de aanvrager als de buitenlandse coproducent moet minimaal 10% van de productiebegroting bedragen en er moet sprake zijn van aantoonbare creatieve en technische inbreng van zowel de aanvrager (en eventuele Nederlandse coproducent) als de buitenlandse coproducent.
Minimaal 75% van de toegekende gelden van het NPO-fonds dienen aantoonbaar in Nederland te worden besteed.

21. Afhankelijk van de financiële risico’s van het project komt voor de post onvoorzien een percentage in aanmerking dat varieert tussen 0 en maximaal 10% van de in aanmerking komende kosten. De post onvoorzien kan niet berekend worden over ontwikkelingskosten (voor zover opgenomen in een productieaanvraag) en rechten.

22. Kosten voor een (script)coach kunnen bij een ontwikkelingsaanvraag tot het in de betreffende regeling maximaal aangegeven bedrag in aanmerking worden genomen. De kosten voor de (script)coach dienen te worden gespecificeerd in de begroting en vallen binnen de maximaal aan te vragen ontwikkelingsbijdrage. De (script)coach kan niet apart opgevoerd worden op de begroting indien dit de producent zelf betreft.

23. Wanneer de regisseur tevens een andere functie vervult (cameraman, geluidsman of editor), mag bij een productieaanvraag de dagprijs gedurende de periode dat de dubbelfunctie(s) plaatsvind(t)(en) worden verhoogd met maximaal 25%.

24. Het begroten van eventuele eigen (bijvoorbeeld van de betrokken coproducent of regisseur) productiefaciliteiten geschiedt, mits van vergelijkbare professionele kwaliteit, maximaal op basis van marktconforme tarieven.

25. Kosten die geen verband houden met de televisie- of radio-uitzending of online plaatsing op kanalen van de publieke omroep, zoals bijvoorbeeld het uitbrengen in de bioscoop, een vertoning tijdens een festival of het uitbrengen en distribueren van het project in het buitenland, komen niet in aanmerking voor financiering door het NPO-fonds.

26. In geval van een coproductie komen de kosten van de aanvragende omroep niet in aanmerking voor een bijdrage. Dat geldt voor de overhead van de omroepen alsmede voor onverdeelde programmakosten. Dat geldt ook voor algemene of bijzondere kosten van productionele, dramaturgische en/of redactionele begeleiding door personen die behoren tot het eigen personeel van de omroep. Ook de kosten van de omroep voor het uitzendklaar maken van het, al dan niet door een coproducent aangeleverde, programma komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

26a. In afwijking van het bepaalde in artikel 26 kunnen bij audioproducties de kosten van de aanvragende omroep in aanmerking komen voor een bijdrage van:

 • maximaal 5%, te berekenen over de begrote en door het NPO-fonds in aanmerking genomen kosten, exclusief de post onvoorzien, indien de aanvragende omroep zelf de audioproductie produceert;
 • maximaal € 1.000,- indien de aanvragende omroep een coproducent betrokken heeft bij de productie van de audioproductie.
  Om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde bijdragen moeten de kosten onderbouwd en toegelicht worden. Bij de beoordeling daarvan worden de posten onvoorzien, producers fee en overhead niet in aanmerking genomen.

 

Buitenlandse partijen
27. Indien er een niet in Nederland gevestigde coproducent wordt betrokken bij de ontwikkeling en/of productie van een documentaire of drama project dan dient dit bij de aanvraag nader toegelicht te worden.

28. Een niet in Nederland gevestigde coproducent kan alleen de minoritaire coproducent zijn in de samenwerking met de majoritaire aanvragende omroep en Nederlandse coproducent.

29. De niet in Nederland gevestigde coproducent dient aantoonbaar financiering uit eigen land (bv. eigen bijdrage, omroepbijdrage, fondsbijdrage) in te brengen. De bijdrage moet in verhouding staan tot de kosten die in het betreffende land ten behoeve van de productie worden gemaakt. Pre-sales aan buitenlandse omroepen vallen alleen onder de in te brengen bijdrage indien deze zonder voorbehoud gegarandeerd zijn en dit contractueel vastligt. Deze contracten dienen desgevraagd aan het NPO-fonds overlegd te worden.

30. Indien er anderszins niet in Nederland gevestigde personen in de begroting worden opgevoerd dan dient dit bij de aanvraag nader inzichtelijk en toegelicht te worden.

 

Publiciteit
31. In al het publiciteitsmateriaal van het project dat een bijdrage verkreeg en alle publicaties waarin dit project wordt genoemd (offline of online), zoals persberichten, jaarverslagen, affiches, folders, brochures, advertorials en advertenties, wordt het logo van het NPO-fonds getoond, minimaal in gelijke grootte als die waarin eventuele overige financiers/sponsors zijn vermeld. Indien de omroep bij het project samenwerkt met een coproducent dient hij deze verplichting ook aan deze derde op te leggen.

32. Zowel in de openingstitels als in de aftiteling c.q. afkondiging van de theaterversie van het project en in de afkondiging van de televisieversie van het project wordt het logo van het NPO-fonds opgenomen, samen met de mededeling dat het project mede is gefinancierd uit het NPO-fonds. Voor audioprojecten geldt dat in de aankondiging en/of afkondiging de mededeling wordt opgenomen dat het project mede gefinancierd is uit het NPO-fonds. Tevens dient het logo van het NPO-fonds opgenomen te worden in alle digitale aankondigingen van zowel video- als audioprojecten.


Eindafrekening
33. Onverminderd het bepaalde in artikel 37 zendt de omroep het NPO-fonds, binnen zes maanden nadat het einddocument of project voor verspreiding gereed is, c.q. is voltooid of als voltooid kan worden beschouwd, een eindafrekening. Bij de eindafrekening van een aanvraag voor de productie van een project, worden de datum en tijdstip van de uitzending, de lengte van het project en de definitieve uitzendtitel (voor zover deze afwijkt van de werktitel) vermeld.

34. In afwijking van het bepaalde in artikel 33 geldt bij een toekenning in het kader van de team up – scenario regeling dat het eindverslag, ondertekend door de beginnend scenarist en de omroep, samen met de eindafrekening maximaal één maand na afloop van de samenwerking door de omroep aan het NPO-fonds wordt gestuurd.

35. De eindafrekening dient voorts te bestaan uit:

 • Samenvattingsblad begroting: een kolom met de begrote bedragen, een kolom met de werkelijk uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten bedragen (stelposten) en een kolom verschil begrote versus uitgegeven en verwachte bedragen;
 • Specificatie begroting: een kolom met de begrote bedragen, een kolom met de werkelijk uitgegeven bedragen, een kolom met nog te verwachten bedragen (stelposten) en een kolom verschil begrote versus uitgegeven en verwachte bedragen;
 • Toelichting: hoofdposten waarbij het verschil tussen begrote en werkelijk uitgegeven en verwachte bedragen groter is dan 10% (min of plus) én eventuele nieuwe posten dienen te worden toegelicht;
 • Dekkingsplan: eventuele wijzigingen in het dekkingsplan moeten worden aangegeven;
 • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant of eigen verklaring omroep: in geval de fondsbijdrage meer bedraagt dan € 50.000 (excl. btw) is een accountantsverklaring vereist, indien een accountantsverklaring niet vereist is dient de omroep een getekende verklaring mee te sturen waarin aangegeven wordt dat de eindafrekening conform de werkelijkheid is opgesteld, en dat alle inkomsten en uitgaven in de eindafrekening zijn meegenomen.
  De eindafrekening dient gelijk aan en op dezelfde wijze te worden opgesteld als de begroting waarop de verlening van de bijdrage is gebaseerd.

36. De in het door de omroep ingediende dekkingsplan genoemde bijdragen van andere bronnen dan uit het NPO-fonds, worden geacht te zijn - of te worden - verkregen. Blijken deze bijdragen op het moment dat de omroep de eindafrekening van het project bij het NPO-fonds indient, niet te zijn verkregen, dan is dit, onverminderd het bepaalde onder artikel 47 voor rekening en risico van de omroep.

37. Indien de eindafrekening niet is ontvangen binnen één jaar na verstrijken van de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen voorziene opleverdatum van het project of einddocument, zal het NPO-fonds reeds betaalde voorschotten doen terugvorderen en/of gereserveerde gelden laten vervallen. Wanneer het een bijdrage in de kosten voor de productie van een project betreft, kan het NPO-fonds deze termijn, op verzoek van de aanvrager, eenmalig met maximaal zes maanden verlengen.


Beoordeling eindafrekening
38. Voor de vaststelling van de definitieve bijdrage van het NPO-fonds wordt de eindafrekening beoordeeld door het bureau NPO-fonds op basis van de goedgekeurde begroting.

39. Posten die bij de verlening van de bijdrage niet of slechts tot beperkte hoogte in aanmerking zijn genomen, worden op eenzelfde wijze in aanmerking genomen bij de definitieve vaststelling van de bijdrage.

39a. De in de eindafrekening opgenomen kosten dienen marktconform en doelmatig te zijn om bij de vaststelling van de definitieve bijdrage in aanmerking te worden genomen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 47 geldt dat in de eindafrekening opgenomen kosten die niet begroot waren, alleen in aanmerking worden genomen als ze aantoonbaar noodzakelijk en niet te voorzien waren.

40. Bij overschrijding van de begroting stijgen de in aanmerking komende posten overhead en producers fee niet ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

41. De in de begroting opgenomen post onvoorzien wordt niet aangemerkt als deel uitmakend van de daadwerkelijk gemaakte kosten, voor zover deze post niet is aangesproken.

→→42. Bij verschillen ten opzichte van de begroting, zal de verhouding tussen de definitieve bijdrage en de in aanmerking komende kosten van de eindafrekening niet groter zijn dan de verhouding tussen het bij het besluit verleende bedrag en de daarbij in aanmerking genomen kosten.

 

Betaling
43. De bijdrage van het NPO-fonds wordt betaald in termijnen.
Bij een bijdrage in de kosten voor de ontwikkeling van een project hanteert het NPO-fonds twee termijnen:

 • een voorschot van 70% bij aanvang van de ontwikkeling, maar niet eerder dan na ontvangst door het NPO-fonds van de getekende uitvoeringsovereenkomst en, in geval van een coproductie, de coproductieovereenkomst;
 • het restant, na oplevering en ontvangst door het NPO-fonds van het overeengekomen einddocument (zoals een researchverslag, filmplan, scenario’s, impactplan of eindverslag) en vaststelling van de definitieve bijdrage door de raad van bestuur op basis van de goedgekeurde eindafrekening.

Bij een bijdrage in de kosten voor de productie van een project hanteert het NPO-fonds tenminste twee termijnen:

 • een voorschot van 40% nadat de financiering aantoonbaar rond is, maar niet eerder dan na ontvangst door het NPO-fonds van de getekende uitvoeringsovereenkomst en, in geval van een coproductie, de coproductieovereenkomst;
 • het restant, na vaststelling van de definitieve bijdrage door de raad van bestuur op basis van de goedgekeurde eindafrekening, maar niet eerder dan na ontvangst door het NPO-fonds van de informatie over de uitzending (datum en aanbodkanaal) en de vimeo/audiolink waaruit blijkt dat het project voor verspreiding gereed is, c.q. is voltooid of als voltooid kan worden beschouwd.
  Omroepen verplichten zich, in geval van een coproductie, de eerste termijn die van het NPO-fonds wordt ontvangen aan te wenden ter bevoorschotting van de coproducent.

44. Het NPO-fonds gaat over tot betaling van een termijn als de omroep een betalingsverzoek stuurt en de omroep naar tevredenheid van het NPO-fonds heeft aangetoond te hebben voldaan aan de voorwaarden voor uitkering van de betrokken termijn.

45. Als de uitgekeerde voorschotten meer bedragen dan de definitief vastgestelde bijdrage, zal het NPO-fonds de te veel ontvangen voorschotten terugvorderen. De omroep betaalt teveel ontvangen voorschotten op vordering van het NPO-fonds terstond terug, tenzij het NPO-fonds tot verrekening op andere wijze heeft besloten.

46. De bijdrage uit het NPO-fonds kent geen specifieke terugbetalingsverplichting in geval van opbrengsten. Dit laat onverlet de verplichtingen die voortvloeien uit de Mediawet 2008 en regelingen van de raad van bestuur.

Informatie- en verantwoordingsverplichtingen
47. Over belangrijke wijzigingen in het project, zowel van financiële als inhoudelijke aard, dient het NPO-fonds door de omroep zo snel mogelijk schriftelijk geïnformeerd te worden. Bij wijzigingen die leiden tot een wezenlijk ander project dan is aangevraagd, kan de hoogte van de bijdrage naar beneden worden aangepast en eventueel op nihil worden gesteld. Het NPO-fonds zal de omroep laten weten wanneer er naar het oordeel van het NPO-fonds sprake is van wijzigingen die leiden tot een wezenlijk ander project dan is aangevraagd. Alvorens hier de in dit artikel beschreven budgettaire consequenties aan te verbinden, wordt advies gevraagd aan de adviescommissie die de aanvraag heeft beoordeeld.

48. De omroep draagt er zorg voor dat de administratie met betrekking tot het project op deugdelijke en overzichtelijke wijze wordt gevoerd en dat deze een juist en actueel beeld geeft van de uitgaven en inkomsten van het project. In deze administratie zijn van alle uitgaven en inkomsten deugdelijk opgemaakte stukken aanwezig, waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen en diensten en de inkomsten duidelijk blijken. Indien de omroep bij het project samenwerkt met een coproducent dient de omroep deze verplichting ook aan deze derde op te leggen.

49. De omroep verstrekt op eerste verzoek van het NPO-fonds, binnen twee weken nadat daarom is verzocht, alle (financiële) gegevens en bescheiden die voor de vervulling van de taken van het NPO-fonds redelijkerwijs nodig zijn. Indien de omroep samenwerkt met een coproducent dient hij deze verplichting ook aan deze derde op te leggen.

50. De omroep verleent het NPO-fonds op eerste verzoek inzage in de administratie die betrekking heeft op het project. De omroep draagt er zorg voor dat zijn accountant of administratiekantoor/afdeling medewerking verleent aan de door of vanwege het NPO-fonds verrichte (controle-)werkzaamheden. Indien de omroep bij het project samenwerkt met een coproducent dient de omroep deze verplichting ook aan deze derde op te leggen.

51. De omroep draagt er zorg voor dat alle informatie die in het kader van het project verstrekt wordt correct, volledig en niet misleidend is.

 

Overige bepalingen
52. De bijdrage van het NPO-fonds wordt verstrekt onder voorwaarde dat de omroep de verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst op een juiste manier nakomt.

53. NPO aanvaardt geen aansprakelijkheid, op welk gebied ook, voor uit het NPO-fonds (mede) gefinancierde projecten. De omroep vrijwaart NPO voor alle aanspraken van derden die mochten samenhangen met het project, de vervaardiging, de uitzending, de beschikbaarstelling, de distributie daarvan, of anderszins.

54. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

55. Op de uitvoeringsovereenkomst tussen omroep en NPO-fonds is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

[1] Voorbeelden van functies die voor een bijdrage apart van de overhead in aanmerking kunnen komen zijn: researcher, uitvoerend producent (niet zijnde de producent zelf) en publiciteitsmedewerker.