Overzicht

Publieksbereik – pilot 2019-2020

In een tijd waarin het aanbod overweldigend is en zich verder ontwikkelt op steeds talrijker platforms, nationaal en internationaal, is het niet vanzelfsprekend dat de documentaire en drama projecten die het NPO-fonds steunt, hun weg naar het potentieel geïnteresseerde publiek weten te vinden.

Het NPO-fonds wil daarom samen met omroepen, producenten, makers en NPO onderzoeken hoe producties meer gericht hun publiek kunnen bereiken en welke middelen daarvoor succesvol kunnen worden ingezet. Daarbij gaat het fonds ervan uit dat elke productie een eigen cross-mediale aanpak/ campagneplan nodig heeft, welke vanaf de start van een project volwaardig deel uitmaakt van de te realiseren productie. Het gaat daarbij niet per se om het willen bereiken van een groot, breed publiek, maar om zo specifiek mogelijk te definiëren wie in welke mate bereikt zal worden en hoe dit wordt aangepakt.

Om bovenstaand ‘onderzoek’ een impuls te geven, stelt het NPO-fonds apart budget beschikbaar voor uitgewerkte plannen die blijkgeven van een gerichte strategie ten aanzien van publieksbereik.

Bijdrage
Het fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 15.000 (excl. BTW) per productie.
De regeling publieksbereik geldt niet voor de volgende regelingen:
drama volwassenen, drama jeugd, webdramaserie, webdocserie, podcast - drama en podcast -documentaire.

Onderscheid regelingen NPO-fonds voor publieksbereik en impact:

 • De regeling voor publieksbereik staat open voor elk audio- en videoproject* dat in de productiefase door het fonds gesteund wordt. Een plan voor publieksbereik beschrijft hoe potentieel geïnteresseerden gericht bereikt kunnen worden.
 • De regeling voor impact van het fonds staat alleen open voor documentaire televisieprojecten die grote sociaal-maatschappelijke thema’s betreffen. Een impactcampagne beoogt bewustwording/gedragsverandering te realiseren ten aanzien van de in de documentaire geschetste sociaal-maatschappelijke problematiek.
 • De regelingen voor publieksbereik en impact zijn niet naast elkaar voor een project aan te vragen.

*De regelingen drama volwassenen, drama jeugd, webdramaserie, webdocserie, podcast - drama en podcast -documentaire zijn uitgesloten van de regeling voor publieksbereik.

 

Plan voor publieksbereik
In grote lijnen bevat het plan voor publieksbereik antwoord op de volgende vragen:

 • Wie wordt er specifiek met de productie bereikt (hierbij kan gedacht worden aan de onderscheiden leefstijlgroepen van de NPO) maar ook specifieker: bijv. advocaten, specialisten ziekenhuis, geïnteresseerden in klimaatontwikkeling, etc.);
 • Waarop wordt het potentieel geïnteresseerde publiek aangesproken, waarom zou men naar het verhaal willen kijken/luisteren;
 • Welke mix van off- en online media kan het beste ingezet worden om de gedefinieerde doelgroepen te bereiken?
 • Wat is de inzet van (het netwerk van) de maker(s) zelf?
 • Welke samenwerking met andere platforms en netwerken is mogelijk?
 • In hoeverre wordt het geagendeerde onderwerp/thema binnen de uitzendende omroep en/of NPO breder geagendeerd, en zo ja: hoe sluit deze productie daarop aan?
 • Welk bereik op welke platforms wordt beoogd? (Bijv. bij televisie: schatting kijkers (lineaire uitzending + uitgesteld kijken, bij Facebook of Instagram het aantal views per post).
 • Wat is de tijdsplanning voor promotionele uitingen zoals een trailer en persbericht en de planning voor de te plaatsen content zoals videofragmenten – ofwel ‘storytelling’ – op diverse (online) platforms. Wat wordt het ‘post’ ritme (de ‘contentkalender’) van beeld- en geluidsfragmenten voor (social) media?
 • Hoe worden de diverse (sub)merken van de uitzendende omroep bij het aanjagen en
 • uitbrengen van de productie betrokken? Beschrijf ook de inzet/mogelijkheden van NPO/ NPO Start, en voor televisiedocumentaires: de mogelijkheden bij 2doc.nl en andere documentaire-gerelateerde websites, meet-ups in het land, etc. Voor audioproducties: de daartoe geëigende kanalen.

Verantwoordelijkheid
Het is van belang de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van (het plan voor) publieksbereik duidelijk te beleggen, zodat het niet gaat zweven tussen makers, producenten en omroepen. Het fonds heeft daarbij een voorkeur voor het inzetten van een externe (online) specialist, die alle beproefde en nieuwe wegen van publieksbereik kent. Deze deskundige zou tevens verantwoordelijk zijn voor duidelijke afstemming tussen omroep/NPO, producent, makers en andere betrokkenen, over alle zaken aangaande publieksbereik. Onder meer voor de online component van het publieksplan is het van belang dat door de specialist op tijd wordt afgestemd met de betrokken omroep, vanwege geldende online beleidskaders en de mogelijkheden die deze kaders bieden. 

Monitoring
Om met elkaar ervaring en kennis op te bouwen, zal het fonds bij toekenning vragen om een eindevaluatie (verslag), waarin zaken als do’s, don’ts (learnings) en daadwerkelijk bereik gerapporteerd worden. Het fonds zal een samenvatting van deze verslagen op haar website publiceren zodat ervaring en kennis gedeeld kunnen worden. Deze onderlinge openheid is gewenst voor een verdere professionalisering op gebied van publieksbereik, met als vanzelfsprekend doel blijvend publiek te realiseren - en uit te breiden - voor producties van makers, producenten en omroepen.

Beoordeling
In de pilotfase (2019-2020) zullen de plannen voor publieksbereik - los van de commissies - door één of twee specialisten worden beoordeeld en van een advies worden voorzien. In het geval dat het plan niet voldoet aan de criteria van het fonds, zal altijd een minimale toekenning worden gedaan zodat de basiskosten voor publieksbereik vergoed worden. Mocht de gelijktijdig ingediende (eerste) productieaanvraag niet toegekend worden dan vervalt de aanvraag voor publieksbereik en kan deze (eventueel aangepast) opnieuw worden ingediend met een tweede productieaanvraag.

Voorwaarden om te kunnen indienen

 • Het plan voor publieksbereik (incl. begroting) dient tegelijk met de productieaanvraag te worden ingediend (wel als apart document). Wanneer er een aparte aanvraag voor publieksbereik wordt ingediend volstaat het in de corresponderende productieaanvraag bij vragen over publieksbereik te verwijzen naar de aparte aanvraag, en kunnen in de productieaanvraag geen kosten voor publieksbereik worden opgenomen;
 • De naam van de persoon die het plan ontwikkelt, uitvoert en monitort moet op moment van indiening bekend zijn;
 • De communicatieafdeling van de aanvragende omroep is als partner betrokken en heeft het plan medeondertekend;
 • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO. Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

Bij de beoordeling door het fonds zijn de volgende onderdelen van belang

 • De specifieke omschrijving en toelichting van de doelgroep: welke groep/niche wordt aangesproken en waarom, wat is hun relatie tot het onderwerp van de productie;
 • Met welk overkoepelend verhaal wordt het potentieel geïnteresseerde publiek aangesproken: wat is voor hen de trigger om te gaan kijken of luisteren;
 • Achterliggende motivatie van maker(s) om een beroep te doen op de extra bijdrage voor publieksbereik;
 • Welke middelen (offline en online) worden ingezet om de gedefinieerde doelgroep(en) te bereiken;
 • De toelichting op het gebruik van teaser, beeld en/of geluidsfragmenten;
 • De gerichte inzet van en samenwerking met specifieke netwerken en platforms om de gedefinieerde doelgroepen te bereiken: wat gaan deze netwerken/platforms doen;
 • De inzet van (het netwerk van) de betrokken makers: wat gaan zij doen;
 • De tijdsplanning van de inzet van offline en online media gedurende het ontwikkelingsproces, productieproces, de uitbreng en na afloop van het project;
 • De beschrijving van de inzet van de diverse partners (omroep (o.a. submerken)/NPO, producent, makers, fondsen en andere betrokkenen) als ook de afbakening van verantwoordelijkheden;
 • Trackrecord van diegene die het plan uitvoert en monitort;
 • Globale opzet van eindverslag;
 • Financiering/begroting in relatie tot het project;
 • De mate van concreetheid van alle bovenstaande punten.