Overzicht

Publieksbereik

In een tijd waarin het aanbod overweldigend is en zich ontwikkelt op steeds meer platforms, nationaal en internationaal, is het niet vanzelfsprekend dat de documentaire en dramaprojecten die het NPO-fonds steunt, hun weg naar het potentieel geïnteresseerde publiek weten te vinden.

Het NPO-fonds biedt daarom de mogelijkheid middels deze aparte regeling extra in te zetten op publieksbereik. Daarbij gaat het fonds ervan uit dat elke productie een eigen cross-mediale aanpak/campagneplan nodig heeft, welke vanaf de start van een project volwaardig deel uitmaakt van de te realiseren productie. Het gaat daarbij niet per se om het willen bereiken van een groot, breed publiek, maar om zo specifiek mogelijk te definiëren wie in welke mate bereikt zal worden en hoe dit wordt aangepakt.

Deze regeling staat per de ronde van 1 maart 2022 open voor alle documentaire-, drama en audioregelingen van het fonds (met uitzondering van de talentregelingen)

Indiendata 2022: 12 april, 31 mei, 25 oktober

Bijdrage
Het fonds verstrekt een bijdrage tot maximaal € 15.000 (excl. BTW) per productie.

Onderscheid regelingen NPO-fonds voor publieksbereik en impact:

  • De regeling voor publieksbereik staat open voor video- en audioprojecten die in de productiefase door het fonds gesteund worden. Een plan voor publieksbereik beschrijft hoe potentieel geïnteresseerden gericht bereikt kunnen worden.
  • De regeling voor impact van het fonds staat open voor alle audio- en videoprojecten die grote sociaal-maatschappelijke thema’s betreffen, en die in de productiefase door het fonds gesteund worden. Een impactcampagne beoogt bewustwording/gedragsverandering te realiseren ten aanzien van de in het project geschetste sociaal-maatschappelijke problematiek.
  • De regelingen voor publieksbereik en impact zijn met ingang van de ronde van 1 maart 2022 naast elkaar voor een project aan te vragen.

Verantwoordelijkheid
Van belang is dat de inzet voor publieksbereik helder belegd is. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren en het afstemmen met NPO van (een plan voor) publieksbereik ligt in principe bij de omroep. De omroep kan daarvoor derden inzetten zoals een externe (online) specialist, die alle beproefde en nieuwe wegen van publieksbereik kent. Er kan op basis van ervaring bij de omroep en/of producent ook voor een andere werkwijze gekozen worden.
Onder meer voor de online component van het publieksplan is het van belang dat door de omroep/specialist op tijd afgestemd wordt met NPO, vanwege geldende online beleidskaders en de mogelijkheden die deze kaders bieden.

Monitoring
Om met elkaar ervaring en kennis op te bouwen vraagt het fonds bij toekenning om een evaluatie als op te leveren einddocument. In dit verslag worden do’s, don’ts (learnings) en daadwerkelijk bereik (op welk platform) gerapporteerd.

Beoordeling
De plannen voor publieksbereik worden - los van de commissies - door een specialist beoordeeld en van een advies voorzien.

  • Een publieksbereik aanvraag kan alleen samen met een productieaanvraag worden ingediend.
  • Wanneer een publieksbereikaanvraag wordt afgewezen, maar de bijbehorende productieaanvraag wel wordt toegekend, kan een bedrag van maximaal € 3.500 extra worden toegekend bij de productiebijdrage, t.b.v. de basiskosten voor publieksbereik (Plan B).
  • Wanneer de productieaanvraag wordt afgewezen, vervalt de aanvraag voor publieksbereik, en kan deze (eventueel aangepast) opnieuw worden ingediend met een tweede productieaanvraag.

Voorwaarden om te kunnen indienen

  • Het plan voor publieksbereik (incl. begroting) dient tegelijk met de productieaanvraag te worden ingediend (wel als apart document). Wanneer er een aparte aanvraag voor publieksbereik wordt ingediend volstaat het in de corresponderende productieaanvraag bij vragen over publieksbereik te verwijzen naar de aparte aanvraag, en kunnen in de productieaanvraag geen kosten voor publieksbereik worden opgenomen;
  • De naam van de persoon die het plan ontwikkelt, uitvoert en monitort moet op moment van indiening bekend zijn;
  • De communicatieafdeling van de aanvragende omroep is structureel en tijdig als partner betrokken en heeft het plan medeondertekend;
  • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO. Bij vragen hierover graag contact opnemen met het fonds.

Plan voor publieksbereik
In het plan voor publieksbereik wordt een promotionele ‘campagne’ beschreven, waarmee de productie onder de aandacht wordt gebracht bij het publiek. Middels de bijdrage publieksbereik wordt een publiek bereikt dat anders niet (of niet op deze schaal) met de productie in aanraking zou komen. In grote lijnen bevat het plan voor publieksbereik antwoord op de volgende vragen:

Bijlage:  
Begroting Plan B
Financiering/begroting in relatie tot het project, waarbij ureninzet per betrokken teamlid en tarieven transparant zijn weergegeven. Voor inkoop mag met stelposten gewerkt worden. Gebruik hiervoor de Excel template. Is de begroting compleet, realistisch en wordt het budget op een effectieve manier aangewend om bereik te genereren?

Blijft de begroting van Plan B onder het maximum van € 3.500.

Onderwerp Toelichting Beoordeling
Motivatie Waarom is extra inzet voor het realiseren van publieksbereik voor deze productie nodig, relevant en/of kansrijk? Hebben de aanvragers dankzij deze regeling meer mogelijkheden publiek te bereiken dan zonder de regeling?
Doelgroep Wie wordt er specifiek met de campagne bereikt (hierbij kan gedacht worden aan de onderscheiden leefstijlgroepen van de NPO) maar ook specifieker: bijv. advocaten, specialisten ziekenhuis, docenten, geïnteresseerden in klimaatontwikkeling, etc. De specifieke omschrijving en toelichting van de doelgroep: welke groep/niche wordt aangesproken en waarom, wat is hun relatie tot het onderwerp van de productie? Is dit een doelgroep bij wie de productie gehoor zal vinden/voor wie de productie extra betekenis heeft?
Invalshoek Wat is de invalshoek van de publiekscampagne? Beschrijf concreet de uiting die de doelgroep te zien/horen krijgt. Met welk overkoepelend verhaal wordt het potentieel geïnteresseerde publiek aangesproken: wat is voor hen de trigger om te gaan kijken of luisteren.
Mochten er verschillende doelgroepen aangesproken worden, graag differentiëren per doelgroep.
Een coherent verhaal over de gekozen invalshoek en een toelichting op het gebruik van teaser, beeld en/of geluidsfragmenten. Waarom is het aannemelijk dat de doelgroep door deze insteek/uitingen getriggerd zal worden?
 
Contactmomenten
(Touchpoints)
Via welke off- en online platformen/media komen de gedefinieerde doelgroepen in contact met de campagne? Denk hierbij niet alleen aan earned/owned media, maar ook aan payed indien dit een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Welke samenwerking met andere platforms en netwerken wordt gezocht? Op welke wijze kan het eigen netwerk van de betrokkenen een rol spelen? Indien het eigen netwerk van de aanvragers ingezet wordt, graag zo concreet mogelijk maken wie welke medewerking heeft toegezegd. Worden relevante kanalen/middelen aangewend voor promotie om de doelgroep te bereiken? In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van bestaande netwerken, evenementen, fysieke/digitale locaties etc. waar de doelgroep te vinden is? Wat verwachten de aanvragers van samenwerking (earned/owned media) en is de verwachting van de aanvragers realistisch/ aannemelijk?
Welk bereik (in contacten en in daadwerkelijke kijkers/luisteraars) worden per touchpoint verwacht/geschat?
Publieksbereik, wanneer geslaagd? Geef aan wanneer het gerealiseerde publieksbereik geslaagd is: hoeveel kijkers/luisteraars moeten op welk platform bereikt zijn (lineair/ online/ terugkijken-/luisteren/ evenementen/ festivals/ overige contactmomenten), Is het gewenste bereik realistisch en passend?
Monitoring Hoe wordt het gerealiseerde bereik gemeten? (Bijv. bij televisie: schatting kijkers (lineaire uitzending + uitgesteld kijken, bij Facebook of Instagram het aantal views per post). Denk hierbij aan kwantitatieve data (hoe veel mensen zijn bereikt, hebben doorgeklikt etc.) maar ook kwalitatieve data (wat deed de campagne met mensen die ermee in aanraking kwamen). Is er een helder plan voor het monitoren van de campagne terwijl deze loopt en het verzamelen van data t.b.v. rapportage na afloop van de campagne. Welke informatie wordt waar vandaan gehaald? Welke data kunnen we in de rapportage verwachten en is dit relevante data?
Inzet aanvrager Zijn er mogelijkheden om de diverse uitingen van de uitzendende omroep bij het aanjagen van de productie te betrekken?

Beschrijf ook de inzet/mogelijkheden van bijvoorbeeld meet ups en/of andere bijeenkomsten.
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de diverse uitingen van de uitzendende omroep biedt.

Bijvoorbeeld wanneer het onderwerp/thema binnen de omroep en/of NPO breder geagendeerd kan worden. Zijn hierover al concrete contacten gelegd/ afspraken gemaakt.
Inspanningen & planning Wie gaan deze campagne ‘dragen’ en ‘aanjagen’? Wie gaat wanneer welke inspanning verrichten om deze campagne tot een succes te maken? Wie coördineert het geheel? Wat is de tijdsplanning voor promotionele uitingen zoals een trailer en persbericht en de planning voor de te plaatsen content. Wat wordt het ‘post’ ritme (de ‘contentkalender’) voor (social) media?

Geef een zo gedetailleerd mogelijke (voorlopige) planning van de inzet van alle betrokkenen. Let op dat er verschillende fases zijn: gedurende het ontwikkelingsproces, productieproces, de uitbreng en na afloop van het project.
Wordt inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden en taken op zich neemt? Hebben de betrokkenen relevante ervaring? Is de coördinatie helder belegd? Is de planning sluitend? Is de timing ‘slim’ gekozen?

SMART geformuleerde inspanningen
S = Specifiek
M = Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

Bijlage:
Begroting
Financiering/begroting in relatie tot het project, waarbij ureninzet per betrokken teamlid en tarieven transparant zijn weergegeven. Voor inkoop mag met stelposten gewerkt worden. Gebruik hiervoor het begrotingsformat onder de tabel. Is de begroting compleet, realistisch en wordt het budget op een effectieve manier aangewend om bereik te genereren?
Bijlage: 
Plan B
(wanneer de publieksbereikaanvraag niet wordt toegekend)
In deze bijlage zien we graag op 1 A4 een korte uitwerking van plan B.

Welke minimale middelen zijn nodig om bijvoorbeeld een perskit te creëren, een persbericht uit te sturen en aandacht te vragen voor de productie via de meest laagdrempelige kanalen. En geef aan met welk publieksbereik, op welk platform, het project geslaagd is. 

Hiervoor geldt een maximale bijdrage van € 3.500.
Is plan B realistisch en passend omschreven, incl. geschat publieksbereik, beschrijving van de middelen en hoe/waar deze worden ingezet.