Overzicht

Serieregeling web - productie

*Nieuw

Doel
Het realiseren van sterke en eigentijdse verhalen voor het web voor de doelgroep van NPO3.nl (13-25 jaar). Deze regeling stimuleert het werken en sparren in teams, het toetsen van ideeën aan de praktijk, het inzicht krijgen in haalbaarheid (processen, tijd, financiën, etc).
Een belangrijk doel is ook het bereiken en ontdekken van nieuwe makers die de potentie hebben door te stromen binnen de deelnemende omroepen/NPO.

Indiendatum 2021: 12 oktober

Indienen met omroep
Aanvragen bij het NPO-fonds kunnen alleen door een landelijke publieke omroep worden ingediend.
Deze productieregeling sluit aan op de serieregeling-scenario van het NPO-fonds, en alleen plannen die in het kader van de eerdere scenario-regeling zijn ontwikkeld kunnen bij deze regeling door omroepen worden ingediend.


Regeling
 • Voor deze regeling komen teams in aanmerking die in hetzelfde jaar deel hebben genomen aan de serieregeling - scenario van het NPO-fonds;
 • Het realiseren van een dramaserie voor het web op basis van de seriebijbel en scenario’s die zijn ontwikkeld tijdens de serieregeling - scenario van het NPO-fonds;
 • De aanvragen dienen te beschikken over een intentieverklaring van de genrecoördinator drama (wens van genrecoördinator om plaatsing te realiseren);
 • De webserie bedraagt totaal ca. 60 minuten en per aflevering minimaal 8 minuten (bv. 4 x 15, 5 x 12, 6 x 10, 8x 8);
 • Een team komt in aanmerking voor deze regeling als alle teamleden niet eerder in een team zaten dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Elk teamlid kan dus maar één keer in een geselecteerd team zitten.

Aanvraag

 • De aanvraag bevat een seriebijbel, en de scenario’s van alle afleveringen zoals opgeleverd na afloop van de serieregeling – scenario;
 • Korte beschrijving van de teamleden, waarom deze samenstelling, eerder samengewerkt?
 • Motivatie van de individuele teamleden;
 • Plan van aanpak voor de productieperiode (inclusief taakverdeling: wie doet wat, wie van de betrokken teamleden hakt zo nodig knopen door, en waarom hij/zij?);
 • Wat zijn de leerdoelen in deze productiefase: wat individueel, wat als team?
 • Mocht er sprake zijn van een externe coach, waarom hij/zij?
 • Motivatie eventuele coach + intentieverklaring;
 • Motivatie omroep: o.a. wat achten zij sterk aan het plan, aan de scenario’s, wat is de toegevoegde waarde, wat is de kracht van dit team?
 • Planning oplevering (max jaar na toekenning);
 • Begroting realisering plan.

Team
Het kernteam dat in aanmerking komt voor deze regeling is in principe hetzelfde team dat heeft deelgenomen aan de serieregeling - scenario en het workshoptraject; het team bestaat uit twee tot zes personen. Mocht er sprake zijn van verandering, deze graag toelichten. Evenals in de ontwikkelingsfase moet de meerderheid van het team uit beginnende makers (scenario/research, regie, montage, production design, acteur, camera, productie, e.a.) bestaan. Als beginnende makers worden beschouwd makers die een eerder werk hebben gemaakt (film/video, commercials, videoclips, andere producties) en/of een av-opleiding hebben (niet per se al afgerond). De motivatie van elk teamlid moet uit de aanvraag blijken.

De omroep begeleidt het team en een team kan net als in de ontwikkelingsfase in samenspraak met de omroep kiezen voor een externe coach (ervaren regisseurs, scenaristen, producenten, anders).

Beoordelingscriteria

 • Eigenheid, vernieuwing en originaliteit van de seriebijbel en scenario’s;
 • Kracht van de verhaallijnen en overkoepelende spanningsboog over de afleveringen heen;
 • Urgentie en toegevoegde waarde onderwerp/thematiek voor de doelgroep van 13-25;
 • Doordachte samenstelling en taakverdeling team (beginnend/ervaren);
 • Inrichting (leer)proces;
 • Uitgewerkte ideeën voor publieksbereik.

Bijdrage

 • Het NPO-fonds stelt vooralsnog geen maximaal bedrag vast vanwege de diversiteit aan vorm- en lengtemogelijkheden.

Commissie

 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie talentontwikkeling van het NPO-fonds (zie NPO-fonds.nl/talent), de commissie bestaat uit drie leden;
 • De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een advies aan de raad van bestuur over toekenning of afwijzing. De raad van bestuur besluit op basis van dat advies.

Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget

Het aanvraagformulier komt in januari 2021 online.