Overzicht

Regelingen/ meester-gezel (scenario)

Met de meester-gezel regeling wil het NPO-fonds beginnende talentvolle scenarioschrijvers de mogelijkheid geven ‘vlieguren’ te maken bij de ontwikkeling van Nederlands drama. Tegelijkertijd wil het fonds omroepen stimuleren nieuw schrijverstalent te ontdekken en in te zetten bij teams van ervaren scenaristen, zodat over en weer kennis en ervaring uitgewisseld kunnen worden.
Deze regeling maakt onderdeel uit van de talentontwikkelingstrajecten van het NPO-fonds; de regeling is bedoeld als leertraject en vereist naast inzet van de beginnende schrijver (’gezel’), begeleiding van de eindverantwoordelijk scenarist (‘meester’).

Indiendata 2020: 21 januari, 3 maart, 21 april, 2 juni, 8 september, 27 oktober


Meester-gezel (scenario)/ aanvraag
De aanvraag is erop gericht dat een beginnend scenarist ervaring kan opdoen bij een schrijversteam dat werkt aan de ontwikkeling van een dramaserie voor televisie.
De aanvraag bevat een motivatie van de beginnend scenarist, van de begeleidend scenarist en van de omroep voor de beoogde samenwerking. De aanvraag bevat tevens een werkplan waarin de beginnend scenarist samen met producent/begeleidend scenarist toelicht waaruit de samenwerking zal bestaan en wat de beginnend scenarist wil bereiken. Zie verder het aanvraagformulier.

In juni 2020 zijn twee interviews gehouden met schrijvers die deel hebben genomen aan de regeling. Kijk hier voor inspiratie, hun ervaringen en do's and dont's. 

 

Bijdrage
Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage van maximaal € 3.000 per aflevering van 50 minuten (€ 1.500 voor 25 minuten), tot maximaal € 24.000.
Een percentage van 15% van het maximaal toe te kennen budget is bedoeld voor de begeleidingsactiviteiten van de eindverantwoordelijk scenarist. 
De aanvraag is gekoppeld aan een gelijktijdige scenario-aanvraag voor volwassen of jeugddrama bij het NPO-fonds. 

  • De toekenning van de meester-gezel regeling is mede-afhankelijk van de toekenning van de scenario-aanvraag in dezelfde ronde.
  • De beginnend scenarist is in principe verbonden aan de hele scenariofase. 
  • Van de regeling kan door één persoon één keer gebruik gemaakt worden.
  • Na afloop van het traject dient een eindverslag bij het NPO-fonds, via de aanvragende omroep, te worden ingeleverd. In dit verslag wordt zowel door de beginnend als de eindverantwoordelijke scenarist kort beschreven hoe het traject is verlopen, wat door betrokkenen is bereikt en geleerd, hoe de samenwerking is gegaan, en worden eventuele aanbevelingen aan het NPO-fonds meegegeven hoe het stimuleren van beginnend scenariotalent verder vorm te geven.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Motivatie omroep voor keuze beginnend scenarist, in relatie tot het project/schrijversteam;
  • Motivatie eindverantwoordelijke scenarist voor keuze beginnend scenarist (waarom hij/zij?);
  • Motivatie beginnend scenarist (wat wil hij/zij leren, waarom dit project) en kwaliteit eerder werk;
  • Plan van aanpak voor zowel leertraject als evaluatie.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget