Platformonafhankelijk/ productie

De productieaanvraag is erop gericht het project te kunnen realiseren.
Voor de platformonafhankelijke regelingen gelden over het algemeen dezelfde inhoudelijke vereisten zoals die zijn opgesteld voor de afzonderlijke regelingenIn de productieaanvraag lichten de makers toe welk project zij voor ogen hebben, is de relatie met de productie op het andere platform gemotiveerd en uitgewerkt, en wordt toegelicht wat de relevantie van en persoonlijke visie op het onderwerp en de thematiek van de projecten zijn. De aanvraag dient een film- of audioplan te bevatten waarin de verhaalopbouw, de hoofdpersonen/personages en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de filmische elementen en/of (geluids-)vormgeving van het project (incl. eventuele proefopnames). Ook bevat de productieaanvraag een toelichting op de doelgroep en het te realiseren publieksbereik
Zie verder het aanvraagformulier.

Bijdrage
Van de omroep wordt als minimale financiële inbreng het GOS-bedrag (geld op schema) verwacht van het platform waarvoor de regeling bedoeld is.
Het NPO-fonds kent in principe de bedragen toe die zijn gekoppeld aan het genre/platform van het project. Daarbij zal goed gekeken worden of het aangevraagde bedrag in verhouding staat tot het project.

Om een productieaanvraag voor de platformonafhankelijke regeling bij het NPO-fonds te kunnen indienen is een schriftelijke plaatsingsintentie van de betrokken net- of zendermanager vereist, waarin tevens de beoogde net- of zenderbijdrage (GOS) wordt vermeld. 

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Een film- of audioplan (onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, gelaagdheid vertelling, personages);
 • Beschrijving van de relatie met de productie op een ander platform, wat is de meerwaarde van het project waarvoor wordt aangevraagd? Op welke manier versterken de projecten elkaar;
 • Motivatie onderwerp, relevantie en urgentie;
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) en oorspronkelijkheid eerder werk maker(s);
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling maker(s);
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt het project bij de kijker/ luisteraar teweeg;
 • Vormgeving van het project, originaliteit en eigenheid;
 • Toegevoegde waarde project voor het audiovisuele landschap (inhoud/vorm);
 • Diversiteit als organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast);
 • Trackrecord team;
 • Publieksbereik: doelgroep en marketing; hoe versterken de verschillende platforms elkaar in (aanvullend) publieksbereik; 
 • Financiering/begroting in relatie tot het project.


Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Publieksbereik*
Beschikbaar budget

* publicatie zomer 2019