Overzicht

Regelingen | Team-up | scenario

*Uitgebreid: sinds 27-10-20 toegankelijk voor alle NPO-dramaseries (voorheen: meester-gezel regeling)

Doel
Met de Team up-scenarioregeling wil het NPO-fonds beginnende talentvolle scenarioschrijvers de mogelijkheid geven ‘vlieguren’ te maken bij de ontwikkeling van Nederlands drama. De beginnend scenarist kan ervaring opdoen bij een schrijver die - of schrijversteam dat - werkt aan de ontwikkeling van een (web)dramaserie voor televisie. Tegelijkertijd wil het fonds omroepen en producenten stimuleren nieuw schrijverstalent te ontdekken en in te zetten bij teams van ervaren scenaristen, zodat over en weer kennis en ervaring uitgewisseld worden.
De regeling is bedoeld als leertraject en vereist naast inzet van de beginnende scenarist (’gezel’), begeleiding van de eindverantwoordelijk scenarist (‘meester’).

Indienen met omroep
Aanvragen bij het NPO-fonds kunnen alleen door een landelijke publieke omroep worden ingediend. Wil je in aanmerking komen voor deze regeling, onderzoek dan bij welk schrijversteam van een NPO-productie je zou willen aansluiten. Mocht bij de schrijver/het schrijversteam interesse voor de team-up regeling zijn neem dan gezamenlijk contact op met de betrokken omroep. Onder aan de pagina staat een lijstje met contactpersonen van de verschillende omroepen. Kom je er niet uit, aarzel niet en neem contact op met het fonds, of met Scriptbank. Scriptbank is matchmaker tussen onder andere beginnende scenaristen en gevestigde scenarioschrijvers/regisseurs, zij zullen je proberen verder te helpen.

Regeling

 • De beginnend scenarist is in principe verbonden aan de hele scenariofase.
 • De regeling staat open voor alle (web)dramaseries die bij de NPO in ontwikkeling zijn, ook series die zonder fondsbijdrage ontwikkeld worden, zowel eenmalige als doorlopende series. Voorwaarde voor de series zonder fondsbijdrage is dat de team up-aanvraag voorafgaand aan het schrijven van (een nieuw seizoen van) de serie bij het fonds wordt ingediend. In het geval van een nieuwe serie (niet doorlopend zoals bv. Flikken Maastricht) is een schriftelijke intentieverklaring van de genrecoördinator drama nodig, die aangeeft dat er in principe interesse is voor de scenario-ontwikkeling van de serie.
 • Wordt een aanvraag voor de Team up-scenarioregeling ingediend in relatie tot een scenario-aanvraag (web)drama bij het fonds dan is toekenning mede-afhankelijk van de toekenning van deze scenario-aanvraag in dezelfde ronde.
 • Na afloop van het traject levert de aanvragende omroep een eindverslag in bij het NPO-fonds. In dit verslag wordt door de beginnend scenarist kort beschreven hoe het traject is verlopen, wat is bereikt en geleerd, hoe de samenwerking met de schrijver/het schrijversteam is gegaan, en worden eventuele aanbevelingen aan het NPO-fonds meegegeven hoe het stimuleren van beginnend scenariotalent verder vorm te geven.
 • Een aanvraag komt alleen in aanmerking als voor de beginnende scenarist niet eerder een aanvraag is toegekend.
 • Bij toekenning van de team up regeling neemt het NPO-fonds de clausule op dat beginnende en ervaren schrijvers na een maand de samenwerking kunnen opzeggen omdat deze niet voldoet aan de verwachting van beiden of één van de twee. Er staat voor deze eerste maand voor beiden een bedrag gereserveerd van maximaal € 750 op basis van de gewerkte tijd en het eindverslag. In onderling overleg met de omroepen kan deze periode worden aangepast aan de hand van het specifieke project, ongeacht de duur van de proeftijd blijft echter maximaal € 750 beschikbaar.

Aanvraag

 • De aanvraag bevat een motivatie van de beginnend scenarist, en van de omroep voor de beoogde samenwerking.
 • De aanvraag bevat een plan van aanpak waarin wordt toegelicht waaruit de samenwerking zal bestaan en wat de beginnend scenarist wil bereiken. Dit werkplan dient door zowel de beginnend scenarist als de begeleidend scenarist ondertekend te zijn.

In juni 2020 zijn twee interviews gehouden met scenaristen die deel hebben genomen aan de regeling. Kijk hier voor inspiratie, hun ervaringen en do's and dont's. 

De volgende onderwerpen worden door de commissie in onderlinge samenhang beoordeeld:

 • Motivatie omroep voor keuze beginnend scenarist, in relatie tot het project/schrijversteam.
 • Motivatie begeleidend scenarist, in relatie tot de beginnend scenarist en het project.
 • Motivatie beginnend scenarist (wat wil hij/zij leren, waarom dit project) en kwaliteit eerder werk.
 • Plan van aanpak voor zowel leertraject als eindverslag.

Bijdrage

 • Het NPO-fonds verstrekt een bijdrage van maximaal € 3.000 (excl. BTW) per aflevering van 50 minuten (€ 1.500 voor 25 minuten), tot maximaal € 24.000 (excl. BTW).
 • Een percentage van 50% van het maximaal toe te kennen budget is bedoeld voor de begeleidingsactiviteiten van de eindverantwoordelijk scenarist, de overige 50% is bedoeld voor de beginnend scenarist. 

Commissie

 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van het NPO-fonds, de commissie bestaat uit drie leden.
 • De commissie komt op basis van de hierboven genoemde criteria tot een advies aan de raad van bestuur over toekenning of afwijzing. De raad van bestuur besluit op basis van dat advies.

Bijeenkomsten
Om te zorgen dat beginnende talentvolle scenarioschrijvers en ervaren schrijversteams elkaar vinden en er een match kan ontstaan werken de omroepen en het NPO-fonds samen met Scriptbank. 

Nieuwe schrijvers kunnen zich aanmelden voor Team up bij Scriptbank. Als onderdeel van de aanmelding krijgen zij de opdracht een scène van een NPO-serie te schrijven.
Twee keer per jaar wordt een kennismaking georganiseerd tussen nieuwe schrijvers en omroepen. 


Contactpersonen van de omroepen
Algemene vereisten indiening
Algemene voorwaarden NPO-fonds
Beschikbaar budget